Cd. scenariuszy lekcji do realizazji działu pt."WŁASNOŚCI TRAKCYJNE SAMOCHODU" 
Czynności będą następujące: 
   - prezentacja za pomocą rzutnika foliogramu przedstawiającego wydruk danych 
     założeniowych do obliczeń oporów ruchu; 
   - wybór typu samochodu osobowego; 
   - założenie warunków, w jakich poruszać się będzie samochód; 
   - wprowadzanie danych do komputerów w celu obliczenia oporów ruchu i wykonania 
     wykresu o współrzędnych 
F-V
   - wydruk danych założeniowych, obliczeń i wykresu (w ilości ile jest grup); 
   - analiza wykresu oporów ruchu i wnioski wynikające z analizy.
        
Uwagi:  
   * Ćwiczenie to można zrealizować nieco inaczej: otworzyć ten plik i bazując na danych 
      założeniowych zawartych w programie, dokonać wydruku założeń, obliczeń oraz 
      wykresu i przeprowadzić analizę w grupach. 
   * Bez względu na wybór sposobu realizacji tego ćwiczenia, bardzo ważny jest wydruk 
     danych założeniowych i dokładne zapoznanie się uczniów z tym wydrukiem, gdyż to 
     będzie potrzebne do dalszych ćwiczeń tego działu. 
        
C. Część końcowa lekcji 
1. Podsumowanie lekcji. 
2. Podanie tematu zadania domowego. 
    Propozycja zadania domowego: "Wkleić do zeszytu dane założeniowe, obliczenia i 
    wykres oporów ruchu. Na arkuszu tego wykresu nanieść punkty odpowiadające tylko 
    sile oporów powietrza 
Fp i wykreślić tę krzywą" . 
Temat lekcji:   BILANS SIŁ DZIAŁAJĄCYCH NA POJAZD 

Czas trwania jednostki metodycznej:  2 x 45 min.  
Cele operacyjne (uczeń powinien umieć): 
   * napisać w formie utajonej równanie bilansu sił; 
   * wyjaśnić poszczególne składniki sił oporów ruchu wpływające na własności trakcyjne 
      pojazdu; 
   * zanalizować bilans sil w postaci równania w zależności od aktualnych warunków 
      ruchu (np. dla 
Fw = 0 lub Fb = 0); 
   * zanalizować bilans sił w postaci wykresu, zakładając zmienne warunki drogowe; 
   * rozróżniać siłę napędową od zapasu (nadmiaru) siły napędowej; 
   * zdefiniować wskaźnik dynamiczny; 
   * przedstawić równanie bilansu sił z uwzględnieniem wskaźnika dynamicznego; 
   * wykreślić i zanalizować charakterystykę dynamiczną samochodu (wykres wskaźnika 
     dynamicznego w funkcji prędkości jazdy);
  * wprowadzić dane do komputera;
     * odczytać z wykresów wartości charakteryzujące własności trakcyjne samochodu; 
     * przewidywać, jakie czynniki decydują o prędkości maksymalnej. 
Metoda nauczania: wykład konwersatoryjny i ćwiczenie w grupach wspomagane 
komputerem. 
Środki dydaktyczne: rzutnik, foliogramy, komputer, drukarka. 
 
Przebieg lekcji: 
     
A. Część wstępna 
1. Czynności organizacyjne. 
2. Przypomnienie z poprzedniej lekcji takich zagadnień, jak: 
     - pojęcie siły napędowej, 
     - charakterystyka zewnętrzna silnika i sposób odczytywania z niej momentu obrotowego 
        i mocy, 
     - przełożenie układu napędowego, 
     - sprawność mechaniczna układu napędowego, 
     - sposób obliczania siły napędowej, 
     - wykres siły napędowej.
    
B. Część zasadnicza lekcji 
1. Realizacja tematu lekcji, ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów: 
      - Równanie bilansu sił w postaci utajonej i jawnej. 
      - Wykres bilansu sił dla określonego biegu,. 
      - Wpływ zmian oporów ruchu na chwilowy stan równowagi oraz odpowiadająca mu 
        prędkość jazdy na określonym biegu. 
      - Wykres trakcyjny określający własności ruchowe samochodu na każdym biegu. 
      - Wykres zapasu siły napędowej i sposób jego sporządzania. 
      - Charakterystyka dynamiczna pojazdu (wykres wskaźnika dynamicznego). 
      - Analiza wykresu wskaźnika dynamicznego pojazdu i określanie granicznych wartości 
        charakteryzujących własności trakcyjne samochodu.  
2. Ćwiczenie w sporządzaniu charakterystyki dynamicznej wspomagane komputerem 
    Do sporządzania i analizy wykresów trakcyjnych samochodu może posłużyć arkusz pod 
nazwą " Bilans sił (1)"  lub  "Bilans sił (2)"  z programu komputerowego pt.  "Własności 
trakcyjne samochodu" . Wybór arkusza uzależniony jest m.in. od czasu przeznaczonego na 
tę część lekcji.  
    Kolejność realizowania ćwiczenia w przypadku wyboru arkusza pt. "Bilans sił (1)"  będzie
 następująca: 
    - Zapisanie pliku (skoroszytu) pod nazwą  "Własności trakcyjne samochodu (tu podać 
      markę samochodu)".
    - Wprowadzenie danych założeniowych, w tym również te, które wynikają z charakterystyki
      silnika wybranego typu samochodu;
   - Odczytywanie z wykresów sił napędowych na poszczególnych biegach ich wartości i 
      wpisywanie do tabelek;
Dalej >>
<< Powrót