EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 
   Zgodnie z rozporządzeniem MEN i S (Dz. U. z 2004r. Nr. 199, poz. 2046
absolwent technikum zawodowego może być poddany egzaminowi, który 
potwierdza kwalifikacje zawodowe. Egzamin ten zwany EGZAMINEM 
ZAWODOWYM, jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości 
i umiejętności z zakresu danego zawodu. 
   Podstawą przeprowadzania egzaminu zawodowego potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe są standardy wymagań.
   Do przeprowadzania egzaminów zawodowych powoływana jest szkolny 
zespół egzaminacyjny, a z niektórymi sprawami związanymi tym egzaminem 
zajmuje się Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE).      
   Natomiast na tej stronie prezentowane są wybrane materiały dla absolwenta 
technika mechanika, które mogą być pomocne do zdania egzaminu 
zawodowego. 
   Zawarte tu treści są związane tylko z wybranymi elementami egzaminu 
praktycznego. Dotyczą one tego co powiązane jest z przedmiotem Podstawy 
konstrukcji maszyn i wynikają ze standardów wymagań z tego przedmiotu 
(podkreślone standardy wymagań z fragmentu standardów umieszczonych 
obok). 
Pełna treść standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania 
egzaminu zawodowego zawodu: technik mechanik opublikowano w Dz. U. 
z 2005 r. Nr 66, poz. 580 , a także umieszczono z innymi informacjami na 
stronie internetowej CKE - zobacz>>
   Na poczatku tej strony przedstawiono rozwiązanie części zadania egzaminu 
praktycznego, które CKE zaprezentowała jako przykładowe (wzorcowe). Autor 
tej witryny sądzi, że taki układ rozwiązania zadania i tok postępowania przy 
jego rozwiązywaniu będzie najwłaściwszy. 
   Na dalszych stronach są przykładowe zadania kontrolne, które mogą być 
zbieżne (lub podobne) z treściami egzaminu praktycznego.
 
Zadanie egzaminacyjne przykładowe 
Zadanie kontrolne nr 1 
Zadanie kontrolne nr 2 
Zadanie kontrolne nr 3 
Zadanie kontrolne nr 4 
Zadanie kontrolne nr 5 
<< Powrót
Zadania egzaminacyjne i kontrolne >>
Fragment standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dla zawódu: technik mechanik.
             
Część I -   zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie 
        

Absolwent powinien m.in. umieć: 
           
1.  Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, 
     rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, 
     a w szczególności: 
   - rozróżniać informacje zawarte w dokumentacjach technicznych elementów i zespołów  
     elementów oraz obiektów mechanicznych; 
   - 
rozpoznawać typowe połączenia spoczynkowe i ruchowe, ich konstrukcje, działanie
     oraz zastosowanie
   - klasyfikować i charakteryzować materiały stosowane w budowie maszyn; 
   - rozpoznawać procesy technologiczne wytwarzania elementów, zespołów elementów 
     i obiektów mechanicznych; 
   - rozróżniać rodzaje obróbki mechanicznej oraz maszyny i urządzenia stosowane 
     w procesach obróbki mechanicznej materiałów; 
   - rozpoznawać budowę, zasady działania oraz zastosowanie obiektów mechanicznych; 
   - określać przyczyny i rodzaje korozji elementów konstrukcyjnych; 
   - rozróżniać elementy układów hydraulicznych i pneumatycznych; 
   - interpretować procesy energetyczne zachodzące w maszynach cieplnych; 
   - rozpoznawać środki transportu, zasady ich działania oraz zastosowanie.
              
2.  Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności: 
   - stosować prawa i metody statyki do analizowania płaskich i przestrzennych układów 
     
sił; 
   - 
wykonywać proste obliczenia wytrzymałościowe
   - przeprowadzać analizę ruchu postępowego, obrotowego i złożonego ciał sztywnych na
     podstawie praw i zasad kinematyki i dynamiki i interpretować jej wyniki; 
   - przeprowadzać analizę teoretycznych i rzeczywistych obiegów gazowych w maszynach  
     cieplnych na podstawie zasad i praw termodynamiki i interpretować jej wyniki; 
   - analizować pracę maszyn hydraulicznych na podstawie zasad i praw hydromechaniki i 
     interpretować jej wyniki; 
   - dobierać narzędzia, oprzyrządowanie i maszyny do obróbki mechanicznej;
   - wskazywać sposoby zabezpieczeń antykorozyjnych elementów konstrukcyj
nych;
   - sporządzać harmonogramy prac związanych z obróbką mechaniczną materiałów, 
     szacować pracochłonność oraz koszty zużycia materiałów.