SCENARIUSZY LEKCJI Z PRZEDMIOTÓW 
ZAWODOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH
 
    Przedstawione tu scenariusze lekcji odnoszą się do technikum zawodowego o specjalności: obsługa 
i naprawa pojazdów samochodowych. 
    Pierwsza grupa scenariuszy lekcji oparta jest o wybrane metody nauczania aktywizujące, których 
ogólną charakterystykę przedstawiono w innym miejscu tej witryny. 
    Natomiast druga grupa scenariuszy lekcji wykorzystuje komputer do wspomagania tradycyjnego 
nauczania i uczenia się. 
    W nauce niektórych przedmiotów zawodowych konieczne jest czasami przeprowadzić obliczenia a 
niekiedy i wykonanie w oparciu o nie wykresów. Takie ćwiczenia są niekiedy czasochłonne i jak 
wykazuje praktyka z konieczności traktowane marginalnie, a w niektórych przypadkach wręcz pomijane.
    W przypadku obliczeń wspomaganych komputerem wszystkie obliczenia można wykonać w bardzo 
krótkim czasie wprowadzając tylko dane do komputera. Ponadto można również indywidualizować 
ćwiczenia obliczeniowe, przynajmniej w grupach, jeżeli ma się do dyspozycji kilka komputerów. Jeżeli 
czas samych obliczeń znacznie się skraca, to można także w niektórych przypadkach pokusić się o 
optymalizację rozwiązania, które pozwala spełnić w sposób maksymalny założone kryteria obliczeniowe. 
    Korzyści jakie wynikają z zastosowania wspomagania komputerowego w procesie dydaktycznym są 
oczywiste. Jeżeli będzie on stosowany na równi z innymi metodami nauczania i środkami 
dydaktycznymi, to dodatkowo przyczyni się także do: 
    - kształcenia umiejętności nie tylko zdobywania ale i stosowania wiedzy teoretycznej w  
      rozwiązywaniu zagadnień praktycznych, 
    - kształcenie umiejętności samodzielnego, choć pod kierunkiem nauczyciela, formułowania 
      problemów, tworzenia pomysłów rozwiązania oraz podejmowania optymalnych decyzji, 
    - stymulowanie aktywności uczniów na zajęciach lekcyjnych, 
    - opanowania umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem, jakim jest komputer w pracy 
      zawodowej, 
    - opanowania zasad techniki komputerowej do konstruowania elementów maszyn i określania ich 
      parametrów, co jest również potrzebne w przyszłej pracy zawodowej. 
 
Scenariusze lekcji realizowane metodami aktywizującymi
Scenariusze lekcji wspomagane komputerem
Strona główna