SCENARIUSZE LEKCJI Z PRZEDMIOTÓW SAMOCHODOWYCH 
REALIZOWANE WYBRANYMI METODAMI AKTYWIZUJĄCYMI
 
PRZYKŁAD LEKCJI Z ELEMENTAMI GRY DYDAKTYCZNEJ 
Szkoła: Technikum Zawodowe 
Specjalność: Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych 
Przedmiot: Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych 
Klasa: III 
Temat lekcji:  OKREŚLANIE LICZBY STANOWISK OBSŁUGOWYCH 
Czas trwania jednostki lekcyjnej:  2 x 45 min.
     
OPIS GRY: 
1. Cel gry: uporządkowanie i utrwalenie wiedzy z zakresu rodzajów obsługi technicznej i ich
     częstotliwości wykonywania oraz wyrabianie umiejętność określania minimalnej liczby 
    stanowisk obsługowych. 
2. Zadania gry: 
    - Wykonanie graficzne kwartalnego harmonogramu okresowej obsługi technicznej dla 
       jednostki transportowej. 
    - Na podstawie sporządzonego harmonogramu ustalenie minimalnej liczby stanowisk 
      niezbędnych do wykonania prac obsługowych. 
3. Dane wyjściowe do gry: 
    -  liczba pojazdów w jednostce transportowej, np. 20; 
    - średni przebieg dobowy pojazdu, np. 300 km; 
    - czas trwania obsługi OT-1 i OT-2, np. dla OT-1   jeden dzień, dla OT-2   dwa dni;    
    - przebiegi międzyobsługowe dla OT-1 i OT-2 uzależnione od warunków pracy pojazdów,
       np. dla OT-1 = 2000 - 2500 km i dla OT-2 = 8000 - 10000 km. 
4. Podział uczniów na grupy 3-5 osobowe i wybór liderów grup oraz rozdanie arkuszy  
    papieru w kratkę formatu A-4 po 1 szt. na każdą grupę.  
5. Wyjaśnienie zasad gry (wykonania zadania): 
    - na otrzymanych arkuszach formatu A-4 nanieść kwartał (trzy miesiące) roku 
      kalendarzowego z wyszczególnieniem kolejnych dni i ich nazw w układzie pionowym i 
      numery pojazdów w układzie poziomym; 
    - uwzględniając dane wyjściowe podane w punkcie 3 nanosić na ten arkusz obsługi 
       OT-1 i OT-2 umieszczając je w odpowiednich kratkach; 
    - dla ułatwienia zmian nanosić obsługi ołówkiem, stosując odpowiednie symbole; 
    - zabrania się porozumienia pomiędzy grupami; 
    - za każde zwrócenie się do nauczyciela o pomoc - 1 punkt karny; 
    - która grupa określi najmniejszą liczbę stanowisk obsługowych i otrzyma najmniejszą 
      liczbę punktów karnych - zwycięża; 
    - rozwiązania nietypowe będą nagradzane likwidacją punktów karnych; 
    - czas trwania rozwiązania problemu - 60 minut. 
    Po tych informacjach następuje realizacja zadania w poszczególnych grupach.  
    Na zakończenie zajęć przeprowadzono analizę przedstawionych rozwiązań problemu, 
a następnie dokonano ich oceny.
METODA PROJEKTÓW DO REALIZACJI MATERIAŁU  NAUCZANIA 
Szkoła: TECHNIKUM ZAWODOWE (na podbudowie ZSZ) 
Zawód: TECHNIK MECHANIK 
Specjalność: OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
Klasa: II 
Przedmiot: BUDOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  
Dział tematyczny: BUDOWA I DZIAŁANIE SILNIKÓW SPALINOWYCH 
Hasła programowe: UKŁADY ZASILANIA SILNIKÓW ZI I ZS (12 godz.) 

Cele operacyjne (uczeń powinien umieć)

   - wymienić elementy tworzące układy zasilania, 
   - rozróżniać układy zasilania paliwem w zależności od sposobu wytwarzania 
     mieszanki paliwowo-powiętrznej, 
   - wyjaśniać zasadę działania poszczególnych układów zasilania, 
   - wyjaśniać zasadę działania podstawowych elementów (zespołów i urządzeń)  
     wchodzących w skład układów ( jak np. gaźnika, pompy wtryskowej itp.), 
   - rozpoznawać elementy układów zasilania na schematach rysunkowych
      i w warunkach rzeczywistych na silniku, 
   - czytać rysunki schematyczne przedstawiające układy zasilania, 
   - porównać układy zasilania przeznaczone do tego samego typu, 
   - zastosować wybrany układ zasilania do konkretnego silnika spalinowego, 
   - oceniać zastosowany układ zasilania paliwem w danym silniku pod względem np. 
      ekonomicznym, ekologicznym itp., 
   - korzystać z literatury i pracy technicznej, 
   - współpracować w grupie, 
   - przedstawiać wyniki opracowań własnych i grupy, 
   - rozwijać swoje zainteresowania i realizować proces samokształcenia.
     
Uzasadnienie wyboru działów programowych do realizowania metodą projektów
   - uczniowie ukończyli ZSZ i zagadnienia układów zasilania są im znane; 
   - istnieje możliwość podziału tych działów programowych, które można zrealizować 
      wcześniej; 
   - układy zasilania silników spalinowych w programie nauczania występują  w drugim 
     semestrze roku szkolnego i uczniowie po podpisaniu  kontraktu  mogą realizować 
     projekt w dłuższym okresie czasu.
     
Zaplanowano na realizację 10 godzin z rozbiciem na: 
2 godz. w 11 tygodniu nauki szkolnej na sprawy organizacyjne, 
3 godz. na konsultacje, 
4 godz. na prezentację, 
1 godz. na sprawdzian, 
2 godz. na realizację zagadnień, które nie znajdą się w projekcie. 
Dalej >>